COM ASSOCIAR-SE

Som una associació d'industrials sense ànim de lucre

1. Qui som?

L’entitat ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE és una associació d’industrials sense ànim de lucre amb personalitat jurídica i patrimonial pròpies, constituïda l’any 1906 i regula les seves activitats d’acord amb la normativa vigent, els Estatuts i el seu Reglament de Règim Intern.

Actualment l’entitat és coneguda com CENTRE TECNOLÒGIC LEITAT, marca denominativa de la qual és titular. L’entitat està registrada amb el Nº 16 de Registre d’Associacions de Barcelona de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, es troba inscrita en el Registre de Centres d’Innovació i Tecnologia (Ministeri Ciència i Innovació) – Nº 028, al Registre de la Direcció General de Recerca (Ministeri d’Educació) – OTRI Nº 195 i al Registre de Centres Tecnològics (Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial) – Nº CT 04/04.

L’associació té per finalitat realitzar activitats de recerca i desenvolupament (R+D), promoure la innovació tecnològica de les empreses fomentant la modernització de les estructures productives i proporcionar el suport necessari per a fomentar la innovació i la millora de la seva competitivitat facilitant l’accés i la implantació de les noves tecnologies.

En l’actualitat, el president de l’entitat és el Sr. Jordi William Carnes.

2. Qui pot ser soci?

Pot formar part de l’associació qualsevol persona física major de divuit anys, o jurídica, que realitzi les seves activitats econòmiques en els sectors industrials complementaris a les finalitats de l’associació i que ho sol·liciti formalment a través del correu info@leitat.org o enviant el formulari de Sol·licitud d’Adhesió  a aquest email.

3. Què implica ser soci?

Alguns dels drets que es detallen en els estatuts, entre altres, són els següents:

  1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
  2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
  3. Intervenir en el govern, en les gestions i les activitats de l’associació.
  4. Exposar en Assemblea i en Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
  5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva.
  6. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

Com a deure de l’associat, entre altres que es detallen en els estatuts, és comprometre amb els fins de l’associació i participar activament per assolir-los.

La categoria de soci dóna dret a determinats incentius a la prestació de serveis que depenen de les condicions de el projecte: Descomptes per a la realització de serveis tecnològics i per a l’execució de projectes de R + D +, Accés gratuït a la formació continuada i / o jornades que realitzi l’entitat i Descomptes per rappels d’acord amb la facturació.

4. Como puc fer-me soci?

És necesari omplentar el formulari Sol·licitud d’Adhesió i enviar-lo directament al correu electrònic info@leitat.org.

La sol·licitud d’ingrés haurà de ser tractada i verificada per la Direcció General. Un cop el nou soci hagi estat admès, el secretari procedirà a donar-lo d’alta al Llibre de Registre de Socis de l’Associació.